Anna Czerwinska (3)

PORT – O nas

Działamy jako PORT dla ŻYCIA I RODZINY przez promocję skutecznych i godziwych terapii zgodnych z nauką chrześcijańską i walczymy z nadużyciami skorumpowanych biznesów w smutnych obszarach pseudomedycyny i pseudopsychiatrii.

Budujemy ogólnopolską sieć wsparcia dla rodzin osób doświadczonych kryzysem psychoduchowym i krzywdzonych błędnym i nieskutecznym oraz nieludzkim podejściem, jednoczymy ludzi sumienia wszystkich branż.

Odniesienia do ważnych naukowo wypowiedzi z całego świata znajdują się na kanale YouTube: Dysharmonia Dopaminy.

Zapraszamy – może i Ty chcesz w jakiś sposób nas wesprzeć czy włączyć się w nasze działania?

Pionierski
Ośrodek
Reanimacji duchowej i
Terapii Sensem

Pomagamy rozbitkom życiowych burz. LOGOTERAPIA i RTZ kieruje nas ku Sensowi, Najwyższemu Dobru, Pięknu, Prawdzie… ku Chrystusowi….
Zaś podejścia jak OPEN DIALOG i CPR uczą widzieć i słyszeć brata, uwalniając się z okowów pychy i egocentryzmu. Współpracujemy z kapłanami i lekarzami szanującymi i człowieka jako istotę o nieśmiertelnej duszy, rozkwitającą w relacjach, nie zaś biofizyczny mechanizm. Opowiadamy się za rzetelną i dogłębną, nie zaś jedynie postulowaną reformą sektora zdrowia psychicznego. Za drogą życia i rozwoju, nie śmierci i choroby. Za drogą opartą na dowodach NAUKOWYCH, nie utartych schematach, za respektowaniem prawa pacjenta do najlepszych, czyli najskuteczniejszych metod leczniczych. Prowadzimy szkolenia terapeutyczne i organizujemy spotkania naukowe. Współpracujemy z lekarzami, psychologami, kapłanami i rodzinami osób, które doświadczyły kryzysu. Łączymy perspektywę naukową i duchową w myśl encykliki Jana Pawła II „Fides et Ratio”. „Wiara i rozum to dwa skrzydła, na których ludzki duch wznosi się ku kontemplacji PRAWDY”. Wpisujemy się w szeroki kontekst światowych ruchów wyzwoleniowych z Chrystusowym: „Poznacie PRAWDE i PRAWDA was wyzwoli”.

Otwarci na ludzi innych przekonań trzymamy się Najważniejszego Przykazania (nie pamiętasz? – sprawdź rozmowę Chrystusa z bogatym młodzieńcem). Nie wchodzimy zaś w przymierza szkodzące zdrowemu sumieniu, by kochać wszystkich wedle zamysłu i gorącego pragnienia Stwórcy. Zachowując tę człowieczą tożsamość nosimy w sercu słowa Chrystusa: „Abyście byli JEDNO”. To On jest dla nas Pierwszym Wzorem Zdrowej Osobowości.

PS. A bardziej szczegółowo: promujemy m.in. podejście Open Dialog, co pozwoliło w Finlandii zredukować problem nawracających psychoz diagnozowanych jako schizofrenia o 90%. Uczymy się cudownej empatii i szacunku również dzięki metodzie ECPR dra Daniela Fishera i w podejściu dra Petera Breggina. Mamy już pewne sukcesy w doświadczeniach nawiązujących do programu uzdrawiających soterii prof. Moshera. (Będziemy wdzięczni za DOM z prawdziwego zdarzenia, potrzebny wyzwalających się z destrukcyjnych uwikłań i wznoszących na wyższy poziom człowieczej integracji, zgodnie z drogą dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego).

Kontakt

Psycholog Anna Czerwińska:

  • Grupa wsparcia – PORT (Pionierski Ośrodek Reanimacji duchowej i Terapii Sensem)
  • Konsultacje psychologiczne
  • Warsztaty
  • Rekolekcje

Dane:

Media społecznościowe: